Fellowes logo and banner


Aanvulling op het privacybeleid inzake consumentengegevens uit de EU, VK en Zwitserland


Deze aanvulling op het privacybeleid (''Beleid") beschrijft hoe Fellowes, Inc. en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen in de Verenigde Staten ("VS") ("Fellowes", "wij" of ''ons") bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie die we in de VS van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland ("Europese persoonsgegevens”) ontvangen, verzamelen, gebruiken en openbaren. Dit beleid is van toepassing op de volgende aan de aangesloten entiteiten in de VS: Fellowes Trading Company, Fellowes Brands, Trendway Corporation, Fellowes Mobile en ESI Ergonomic Solutions. Dit beleid is een aanvulling op ons privacybeleid voor de website, en tenzij specifiek in dit beleid gedefinieerd, hebben de voorwaarden in dit beleid dezelfde betekenis als het privacybeleid voor de website.

Fellowes erkent dat de EU en Zwitserland strenge bescherming hebben ingesteld met betrekking tot de verwerking van Europese persoonsgegevens, inclusief vereisten om adequate bescherming te bieden voor Europese persoonsgegevens die buiten de EU, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk worden doorgegeven. Om adequate bescherming te bieden voor bepaalde Europese persoonsgegevens met betrekking tot consumenten, zakelijke klanten, sollicitanten en werknemers die in de VS zijn ontvangen, heeft Fellowes ervoor gekozen om zichzelf te certificeren voor het Europees-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Framework, dat wordt beheerd door het Amerikaanse ministerie van Handel ("Privacy Shield"). Fellowes voldoet aan het Europees-Amerikaanse Privacy Shield Framework en het Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Framework zoals bepaald door het Amerikaanse Ministerie van Handel op https://www.privacyshield.gov.

Met het oog op het handhaven van de naleving van het Privacy Shield is Fellowes onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsautoriteit van de Amerikaanse Federal Trade Commission. Raadpleeg voor meer informatie over het Privacy Shield de Privacy Shield Website van het Amerikaanse Ministerie van Handel op: https://www.privacyshield.gov. Om de vertegenwoordiging van Fellowes op de lijst van Privacy Shield te controleren, kunt u de Privacy Shield zelfcertificeringslijst van het Amerikaanse Ministerie van Handel raadplegen op: https://www.privacyshield.gov/list.

 

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 

Onze Website Privacybeleid beschrijft de categorieën Europese persoonsgegevens die we mogelijk in de VS ontvangen, evenals de doeleinden waarvoor we die Europese persoonsgegevens gebruiken. Fellowes verwerkt Europese persoonsgegevens uitsluitend op manieren die verenigbaar zijn met het doel waarvoor Fellowes deze heeft verzameld, of voor doeleinden die later door de persoon worden toegestaan. Voordat we uw Europese persoonsgegevens gebruiken voor een doel dat wezenlijk verschilt van het doel waarvoor we deze hebben verzameld of dat later door u wordt geautoriseerd, bieden we u de mogelijkheid om u af te melden. Fellowes hanteert redelijke procedures om ervoor te zorgen dat Europese persoonsgegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik en correct, volledig en actueel.

 

Gegevensoverdracht aan derden

 

Externe agenten of dienstverleners. We kunnen Europese persoonsgegevens overdragen aan onze externe agenten of dienstverleners die namens ons taken uitvoeren zoals beschreven in ons privacybeleid voor websites. Wij gaan, indien vereist door het Privacy Shield, schriftelijke overeenkomsten aan met die externe agenten en dienstverleners, waarin vereist wordt dat zij hetzelfde beschermingsniveau bieden als het Privacy Shield vereist en het gebruik van de gegevensbeperken tot de gespecificeerde diensten die namens ons worden geleverd. We nemen redelijke en passende maatregelen om er zeker van te zijn dat externe agenten en dienstverleners Europese persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met onze Privacy Shield-verplichtingen en om ongeautoriseerde verwerking te stoppen en te herstellen. Onder bepaalde omstandigheden blijven we aansprakelijk voor de handelingen van onze externe agenten of dienstverleners die namens ons diensten verlenen voor hun verwerking van Europese persoonsgegevens die we aan hen overdragen.

Openbaarmaking inzake nationale veiligheid of wetshandhaving. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij verplicht worden om uw Europese persoonsgegevens bekend te maken in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

 

Veiligheid

 

Fellowes handhaaft redelijke en passende veiligheidsmaatregelen om Europese persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging in overeenstemming met het Privacy Shield.

 

Toegangsrechten

 

Europese persoonsgegevens

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU van mei 2018 hebben EU-ingezetenen bepaalde rechten met betrekking tot gegevens die door het bedrijf worden verzameld. U kunt kopieën opvragen van de gegevens die wij over u hebben verzameld, verzoeken om eventuele onjuistheden te corrigeren en verzoeken om dergelijke gegevens te verwijderen. Wanneer u een dergelijk verzoek doet, zullen we uw privacyrechten afwegen ten opzichte van onze wettelijke verplichtingen om informatie te bewaren.

Ingevulde Gegevensaanvraagformulieren moeten verzonden worden naar privacy@fellowes.com.

 

Vragen of klachten

 

U kunt vragen of klachten over het gebruik of de openbaarmaking van uw Europese persoonsgegevens e-mailen naar privacy@fellowes.com. We zullen klachten en geschillen over het gebruik of de openbaarmaking van uw Europese persoonsgegevens binnen 45 dagen na ontvangst van uw klacht onderzoeken en proberen deze op te lossen. Bij eventuele onopgeloste klachten zijn we overeengekomen om samen te werken met Autoriteit Persoonsgegevens. Als u niet tevreden bent met de oplossing van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met DPA (Dutch Data Protection Authority) via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl voor meer informatie en ondersteuning.

Bindende Arbitrage U hebt onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om bindende arbitrage te selecteren voor de oplossing van uw klacht op voorwaarde dat u de volgende stappen hebt uitgevoerd: (1) uw klacht rechtstreeks aan Fellowes hebt gemeld en ons de gelegenheid hebt gegeven om het probleem op te lossen; (2) gebruik hebt gemaakt van het hierboven beschreven mechanisme voor onafhankelijke geschillenbeslechting; en (3) de kwestie aan de orde hebt gesteld bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit en het Amerikaanse Ministerie van Handel in de gelegenheid hebt gesteld om de klacht zonder kosten voor u op te lossen. Raadpleeg voor meer informatie over bindende arbitrage het Privacy Shield Framework van het Amerikaanse Ministerie van Handel: Bijlage I (Bindende Arbitrage).

 

Contact

 

Als u vragen hebt over dit beleid of toegang wilt tot uw Europese persoonsgegevens, kunt u ons dit naar het volgende e-mailadres e-mailen: privacy@fellowes.com.

 

Wijzigingen aan dit beleid

 

We behouden ons het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen in overeenstemming met de vereisten van het Privacy Shield.

Ingangsdatum: 30 september 2016

Laatst gewijzigd: 21 januari 2020