Fellowes logo and banner

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE VERKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

1. DIT DOCUMENT BEVAT ZEER BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW RECHTEN EN PLICHTEN, ALSMEDE VOORWAARDEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN DIE VOOR U MOGELIJK VAN TOEPASSING ZIJN. LEES DIT A.U.B. ZORGVULDIG.

DEZE VOORWAARDEN VRAGEN OM HET GEBRUIK VAN ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS VOOR HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN, EERDER DAN JURYRECHTSPRAAK OF COLLECTIEF BEROEP.

DOOR HET PLAATSEN VAN EEN ORDER VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN OP DEZE WEBSITE, ACCEPTEERT U EN BENT U GEBONDEN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

U MAG GEEN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DEZE WEBSITE BESTELLEN OF VERKRIJGEN ALS U (A) NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, (B) NIET DE LEEFTIJD HEBT VAN (i) MINIMAAL 18 JAAR OF (ii) DE WETTELIJKE LEEFTIJD OM EEN BINDEND CONTRACT MET FELLOWES AAN TE GAAN OF (C) ALS HET U VERBODEN IS OM DEZE WEBSITE OF ENIGE INHOUD VAN DEZE WEBSITE, GOEDEREN OF DIENSTEN TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN VANWEGE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Deze algemene voorwaarden (deze "voorwaarden") zijn van toepassing op de aan- en verkoop van producten en diensten door fellowes.com/nl (de "site"). Deze voorwaarden kunnen te allen tijde, naar eigen goeddunken, door Fellowes (aangeduid als "ons, onze" of "we/wij" als de context daarom vraagt) worden gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke aankondiging. De nieuwste versie van deze voorwaarden zal op deze site worden gepubliceerd en u dient deze voorwaarden te lezen, voorafgaand aan de aankoop van enig product of diensten die via deze site beschikbaar zijn. Als u na een gepubliceerde wijziging deze site blijft gebruiken, wil dat zeggen dat u met de wijzigingen instemt en ze accepteert.

Deze voorwaarden zijn een integraal onderdeel van de gebruikersvoorwaarden van de website die algemeen van toepassing zijn op het gebruik van onze site. U dient bovendien zorgvuldig ons privacybeleid te lezen voordat u een order plaatst voor producten of diensten via deze site (zie sectie 8).

2. Orderacceptatie en -annulering. U gaat ermee akkoord dat uw order een voorstel is tot het kopen, onder deze voorwaarden, van alle producten en diensten die vermeld staan in uw order. Alle orders moeten door ons geaccepteerd worden, anders zijn wij niet verplicht om de producten of diensten aan u te verkopen. We kunnen er voor kiezen om orders naar eigen goeddunken niet te accepteren. Nadat u uw order heeft ontvangen, sturen we u een e-mail ter bevestiging met uw ordernummer en details over de items die u heeft besteld. Acceptatie van uw order en het opstellen van het verkoopcontract tussen Fellowes en u zal niet plaatsvinden tenzij en totdat u uw orderbevestiging per e-mail heeft ontvangen. U heeft de optie om uw order ten alle tijden nog te annuleren voordat wij u uw orderbevestiging per e-mail hebben gestuurd, door telefonisch contact op te nemen met onze klantenservice-afdeling via de “contact”-tab.

3. Prijzen en Betalingsvoorwaarden.

(a) Alle prijzen gepubliceerd op deze site zijn onderhevig aan wijzigingen zonder vooraankondiging. De prijs voor een product of dienst is de prijs die van toepassing is op het moment dat de order is geplaatst en zal worden vermeld in uw e-mail met de orderbevestiging. Prijsverhogingen zijn alleen van toepassing op orders die worden geplaatst na zulke wijzigingen. Tenzij anders aangegeven, zijn de gepubliceerde prijzen exclusief heffingen of porto- en afhandelingskosten. Al deze heffingen en kosten worden toegevoegd aan uw kooptotaal en worden gespecificeerd in uw winkelwagen en in uw e-mail met de orderbevestiging.

(b) Betalingsvoorwaarden zijn naar eigen goeddunken vastgesteld en betaling dient door ons ontvangen te zijn voordat wij een order kunnen accepteren. U verklaart en staat ervoor dat (i) de betalingsinformatie die u aan ons verstrekt, naar waarheid, correct en compleet is, (ii) u naar behoren gemachtigd bent om die betalingsmethode voor de aankoop te mogen gebruiken, (iii) de door u gemaakte kosten zullen worden gehonoreerd door uw creditcard- of betalingsprovider en (iv) u de door u gemaakte kosten tegen de gepubliceerde prijzen zult betalen, inclusief eventuele alle van toepassing zijnde heffingen.

4. Verzendingen; levering; eigendom en risico op verlies (a) We zorgen voor de verzending van de producten naar u toe. Checkt u a.u.b. de individuele productpagina voor specifieke leveringsopties. U betaalt alle verzend- en afhandelingskosten, zoals gespecificeerd tijdens het bestelproces (b) eigendom en risico op verlies worden na aflevering overgedragen aan u. Verzend- en leverdata zijn alleen geschat en kunnen niet worden gegarandeerd. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertraging bij leveringen.

5. Retouren en restituties. Behalve voor producten die op de site duidelijk als niet-restitueerbaar vermeld worden, accepteren wij retourzending van de producten voor restitutie van uw aankoopprijs, minus de oorspronkelijke verzend- en afhandelingskosten en mits de retourzending wordt gedaan binnen 30 dagen na levering en indien de producten teruggestuurd worden in hun originele staat. Als u een product terug wilt sturen, kunt u bellen met +44 (0) 1302 836836 of een e-mail sturen naar onze retourafdeling via cs-benelux@fellowes.com om een autorisatienummer voor retourzending aan te vragen (een zgn. Return Merchandise Authorisation (RMA)-nummer) om het product terug te sturen, of u kunt hier klikken voor ons volledige retourbeleid. Zonder een RMA-nummer, kunnen wij geen enkele retourzending accepteren.

EU-ingezetenen hebben aanvullende rechten, beschreven in het herroepingsrecht (“Right to Withdrawal”)

Restituties worden gemiddeld binnen drie werkdagen na ontvangst van uw goederen verwerkt. Uw restitutie wordt gecrediteerd via dezelfde betaalmethode die gebruikt werd voor de oorspronkelijke aankoop op de site. WE BIEDEN GEEN RESTITUTIE OP PRODUCTEN DIE OP DE SITE ALS NIET-RESTITUEERBAAR STAAN VERMELD.

6. BEPERKTE GARANTIE Fellowes garandeert dat de producten vrij zijn van materiaal- of fabricagefouten die optreden binnen één (1) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop. Als zulke defecten optreden binnen de garantieperiode, zal Fellowes (naar eigen goeddunken) het defecte product repareren of vervangen zonder kosten voor service of onderdelen of de aankoopprijs restitueren. Fellowes biedt geen garantie, en is niet verantwoordelijk voor, incidentele schade of gevolgschade aan elektronische apparaten of hun data, gerelateerd aan of resulterend uit het gebruik van dit product of van enige onderdelen.

Deze garantie geldt uitsluitend voor de initiële koper en dekt geen claims resulterend uit verkeerd gebruik, het niet opvolgen van de instructies voor installatie en gebruik, verwaarlozing, onjuiste verzorging, normale slijtage, gebruik van ongeautoriseerde hulpstukken of als onderzoek of tests uitwijzen dat een vermeend defect niet voorkomt tijdens de garantieperiode onder de bepalingen die anders door de garantie gedekt worden.

DE DUUR VAN ELKE IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, IS UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE LOOPTIJD VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE.

TENZIJ VEREIST DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE KLANT BIJ INBREUK OP DEZE GARANTIE OF ELKE IMPLICIETE GARANTIE OF ELKE ANDERE VERPLICHTING DIE ONTSTAAT OP GROND VAN DE WET OF ANDERZIJDS BEPERKT ZIJN ZOALS HIER GESPECIFICEERD TOT REPARATIE, VERVANGING OF EEN RESTITUTIE VAN HET AANKOOPBEDRAG, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VAN HET BEDRIJF.

IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN FELLOWES, ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, GERELATEERDE ENTITEITEN, WEDERVERKOPERS OF HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, MEDEWERKERS OF DIE PERSONEN VOOR WIE ZIJ WETTELIJK VERANTWOORDELIJK ZIJN, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE IN VERBAND MET HET PRODUCT. HET BEDRIJF EN DEZE ANDERE PARTIJEN AUTORISEREN NIET OF GAAN NIET UIT VAN EEN VERTEGENWOORDIGER OF ANDERE PERSOON OM VOOR EEN VAN HEN ENIGE VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID AAN TE NEMEN, ANDERS DAN ALS UITDRUKKELIJK HIERIN AANGEGEVEN.

De looptijd, algemene voorwaarden van de garantie zijn wereldwijd geldig, behalve waar bepaalde beperkingen, restricties of voorwaarden vereist zijn vanwege lokale wetgeving.

Wat kunt u doen in het geval van een geschil met ons? De procedure voor informele geschillenbeslechting, gedetailleerd beschreven in sectie 11, is voor u beschikbaar als u van mening bent dat wij onze verplichtingen onder deze beperkte garantie of deze voorwaarden niet zijn nagekomen.

7. Intellectueel gebruik en eigendomsrecht van eigendom. U erkent en gaat ermee akkoord dat: (a) u zich houdt aan alle algemene voorwaarden van elke licentieovereenkomst van elk product dat of elke dienst die u via de site verkrijgt, inclusief, maar niet beperkt tot alle geheimhoudingsverplichtingen en - restricties op wederverkoop, gebruik, reverse engineering, kopiëren, maken modificeren, verbeteren, uitgifte van sublicenties en overdragen van zulke gelicentieerde producten en diensten. (b) u niet-naleving van de algemene voorwaarden van licentieovereenkomsten van elk van deze producten en diensten van anderen niet zult veroorzaken, stimuleren of toestaan. (c) Fellowes en zijn licentiegever(s) de enige en exclusieve eigenaren zullen zijn en blijven van alle intellectuele eigendomsrechten in en van elk product en dienst, beschikbaar gemaakt op deze site en alle gerelateerde specificaties, instructies, documentatie en andere materialen, inclusief, maar niet beperkt tot alle gerelateerde auteursrechten, patentenhandelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten, uitsluitend onderhevig aan de beperkte licentie toegekend onder de licentieovereenkomst van het product of de dienst. U bent geen eigenaar en zult geen eigendom verwerven van enig van deze intellectuele eigendomsrechten in of van de producten of diensten, beschikbaar gemaakt via deze site of enige intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan die producten of diensten.

8. Privacy. Ons privacybeleid regelt de verwerking van alle persoonlijke data die van u worden verzameld in samenhang met uw aankoop van producten of diensten via de site.

9. Force Majeure. We zullen niet aansprakelijk zijn of verantwoordelijk aan u, noch geacht worden deze voorwaarden te hebben geschonden of in gebreke te zijn gebleven, voor enige nalatigheid of vertraging in onze prestatie onder deze voorwaarden wanneer en voor zover zulke nalatigheid of vertraging is veroorzaakt door of het resultaat is van handelingen of omstandigheden buiten onze redelijke controle, inclusief, zonder beperking, handelingen van God, overstroming, brand, aardbeving, explosie, overheidsacties, oorlog, invasie of vijandelijkheden (ongeacht of er wel of geen oorlog is uitgeroepen), terroristische dreiging of handelingen, opstand of andere civiele onrust, nationale noodsituatie, revolutie, opstand, epidemie, uitsluitingen, stakingen of andere arbeidsconflicten (ongeacht of deze gerelateerd zijn aan ons personeel) of beperkingen of vertragingen die invloed hebben op vervoerders of onvermogen of vertraging bij het aanschaffen van voorraden van voldoende of geschikte materialen, defecte materialen of telecommunicatie of stroomuitval.

10. Toepasbare wetgeving en rechtsbevoegdheid. Alle zaken die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan deze algemene voorwaarden zijn geregeld door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetgeving van de staat Illinois zonder dat de beginselen of bepalingen omtrent het conflicteren van wet- of regelgeving van toepassing zijn (van de staat Illinois of van enige andere jurisdictie) die de toepassing van de wetten van elke jurisdictie anders dan die van de staat Illinois zou kunnen veroorzaken.

11. Geschillenbeslechting en bindende arbitrage

(a) U EN FELLOWES GAAN ERMEE AKKOORD ALLE RECHTEN OP TE GEVEN OP HET PROCEDEREN VANWEGE EEN VORDERING IN EEN RECHTBANK OF VOOR EEN JURY OF OM DEEL TE NEMEN AAN EEN COLLECTIEF PROCES OF EEN PROCES ALS BELANGENBEHARTIGER IN VERBAND MET EEN VORDERING. OOK ANDERE RECHTEN DIE U ZOU HEBBEN ALS U NAAR DE RECHTBANK ZOU GAAN ZIJN MOGELIJK NIET BESCHIKBAAR OF BEPERKT IN ARBITRAGE.

ELKE CLAIM, ELK GESCHIL OF CONTROVERSE (IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERS, OP VOORHAND, NU OF IN DE TOEKOMST EN INCLUSIEF WETTELIJKE CONSUMENTENBESCHERMING, GEMEEN RECHT, OPZETTELIJKE ONRECHTMATIGE DAAD, OPGELEGDE OF BILLIJKE CLAIMS) TUSSEN U EN ONS VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE MANIER GERELATEERD AAN UW AANKOOP VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VIA DE SITE, ZAL EXCLUSIEF EN DEFINITIEF WORDEN OPGELOST DOOR BINDENDE ARBITRAGE.

De arbiter heeft exclusieve autoriteit om elk geschil met betrekking tot de mate van arbitrage en/of uitvoerbaarheid van deze arbitragebepaling op te lossen, inclusief elke onredelijke uitdaging of elke andere uitdaging dat de arbitragebepaling of de overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig is. De arbiter is gemachtigd om elke vrijstelling of bescherming toe te kennen die de rechtbank ter beschikking heeft op grond van de wet of rechtvaardigheid. Elke beslissing van de arbiter(s) zal definitief en bindend zijn voor elk van de partijen en kan als uitspraak worden ingediend bij elke rechtbank of competente jurisdictie.

Als u een claim wint, die de honoraria en kosten van de advocaat aan de winnende partij toewijst, kan de arbiter besluiten om u een redelijke vergoeding toe te kennen, volgens de standaarden voor het verplaatsen van kosten zoals vastgesteld door de wet.

(c) U mag er voor kiezen om uw claim voort te zetten bij een lokale rechter in plaats van met arbitrage als u ons voorziet van een schriftelijke mededeling van uw doel binnen 60 dagen van uw aankoop. De arbitrage of procedure bij de lokale rechtbank zal enkel worden beperkt tot uw individuele geschil of controverse.

(d) U gaat akkoord met een arbitrage op individuele basis. Bij elk geschil, ZULLEN U NOCH FELLOWES HET RECHT HEBBEN OM TOE TE TREDEN TOT OF OM CLAIMS SAMEN TE VOEGEN MET OF TEGEN ANDERE CONSUMENTEN IN DE RECHTBANK OF IN ARBITRAGE OF ANDERZIJDS TE PARTICIPEREN IN CLAIMS ALS BELANGENBEHARTIGER OF KLASSELID OF IN PARTICULIERE HOEDANIGHEID ALS PROCUREUR-GENERAAL. Het scheidsgerecht mag niet meer dan een claim van één persoon samenvoegen en mag anders niet enige vorm van een collectief proces of een geding als belangenbehartiger voorzitten. Het scheidsgerecht is niet bevoegd om de uitvoerbaarheid van deze collectieve arbitrage-opheffing te overwegen en elke uitdaging tot de opheffing van de collectieve arbitrage mag alleen worden voorgesteld in een rechtbank van competente jurisdictie.

Als een bepaling van deze arbitrage-overeenkomst onuitvoerbaar wordt bevonden, wordt de onuitvoerbare bepaling afgescheiden en worden de overgebleven arbitragevoorwaarden uitgevoerd.

12. Toewijzing. U mag onder deze voorwaarden geen van uw rechten overdragen of uw verplichtingen delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke voorgenomen overdracht of delegering in strijd met deze sectie 12 is ongeldig en nietig. Geen toewijzing of delegering ontheft u, op grond van deze voorwaarden, van uw verplichtingen.

13. Geen ontheffingen. Als wij nalaten om rechten of bepalingen van deze voorwaarden uit te voeren, betekent geen ontheffing of toekomstige uitvoerbaarheid van dat recht of die bepaling. Het afstand doen van enig recht of bepaling kan alleen effectief zijn indien op schrift gesteld en ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van Fellowes.

14. Geen begunstigde derden. Deze voorwaarden kennen geen rechten of rechtsmiddelen toe, en zijn daarvoor niet bedoeld, aan enige persoon anders dan u.

15. Kennisgevingen.

(a) To You. We may provide any notice to you under these Terms by: (i) sending a message to the e-mail address you provide or (ii) by posting to the Site. Notices sent by e-mail will be effective when we send the e-mail and notices we provide by posting will be effective upon posting. It is your responsibility to keep your e-mail address current.

(b) aan u. Voor kennisgevingen aan ons onder deze voorwaarden, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen: (i) per fax naar 630-893-1683 of (ii) per persoonlijke levering, nachtkoerier of geregistreerde of gecertificeerde post aan Fellowes op het adres zoals vermeld bij “contact”. We kunnen mogelijk het faxnummer of adres voor kennisgevingen aan ons updaten door een melding te plaatsen op de site. Kennisgevingen die per persoonlijke levering worden geleverd worden onmiddellijk van kracht. Kennisgevingen per fax of nachtkoerier worden één werkdag nadat ze verstuurd zijn van kracht. Kennisgevingen per geregistreerde of gecertificeerde post worden drie werkdagen nadat ze verstuurd zijn van kracht.

16. Scheidbaarheid Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, illegaal, nietig of onuitvoerbaar is, wordt die bepaling geacht verwijderd te worden uit deze voorwaarden en zal dit niet van invloed zijn op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overgebleven bepalingen van deze voorwaarden.

17. Gehele overeenkomst. Onze orderbevestiging, deze voorwaarden, onze websitevoorwaarden en ons privacybeleid worden geacht het definitieve en geïntegreerde overeenkomst te zijn tussen u en ons op grond van de zaken die in deze voorwaarden zijn besloten.